ALGEMENE VOORWAARDEN ONTSTOPPINGSEXPERT

ALGEMENE VOORWAARDEN ONTSTOPPINGSEXPERT

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen
voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent
uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONTSTOPPINGSEXPERT.BE

1. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de offerte of bestelbon (inclusief de
algemene voorwaarden). Door deze bevestiging aanvaardt de klant zonder meer de toepassing
van onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van elke andere bepaling waarmee
ONTSTOPPINGSEXPERT.BE zich niet uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard.

Bij aanvaarding van de offerte of bestelbon inzake lekdetectie gaat ONTSTOPPINGSEXPERT.BE met
de klant een middelenverbintenis aan om zijn beste methodes en materiaal in te zetten, zonder
dat ONTSTOPPINGSEXPERT.BE zich verbindt tot een eindresultaat.

ONTSTOPPINGSEXPERT.BE verbindt zich ertoe steeds naar best vermogen te handelen bij de
uitvoering van onze prestaties. De klant kan er op toezien dat de diensten conform de afspraken
worden geleverd. In overleg met de klant wordt de situatie onderzocht en bekeken wat de klant
zelf kan doen en/of kan ondernemen. De cliënt krijgt advies over het zetten van vervolgstappen.
Dit advies wordt door ons opgenomen in een verslag.

2. De klant dient de diensten onmiddellijk na te zien.
Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de week na ontvangst worden overgemaakt.
Verborgen gebreken dienen uiterlijk één jaar na de oplevering ervan worden gemeld.
Elke klacht na verloop van 1 jaar is laattijdig en kan nooit tot enige aansprakelijkheid van de klant
leiden; dit alles onverminderd de toepassing van artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Leverings- en uitvoeringsdata worden slechts bij benadering wordt opgegeven.
Het overschrijden van de opgegeven leverings- en uitvoeringsdata kan onder geen enkele
voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van ONTSTOPPINGSEXPERT.BE,
de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen.

Het uitstel of de niet-levering kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot
schadevergoeding in hoofde van de klant.

4. Voor het ter plaatse komen om een ontstopping uit te voeren rekent ONTSTOPPINGSEXPERT.BE
in elk geval, ook wanneer de dienst niet langer meer is gevraagd of de diensten niet kunnen
worden uitgevoerd, een forfaitaire kost ten belope van het standaardtarief van de gevraagde
dienst.
Van zodra ONTSTOPPINGSEXPERT.BE zich conform de afspraak ter plaatse heeft begeven is zij
gerechtigd om hiervoor een factuur uit te schrijven.

5. Annulering van de opdracht is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de klant wordt gevraagd,
uiterlijk binnen één werkdag na de bevestiging van de offerte of bestelbon, en voor zover zij
schriftelijk door ONTSTOPPINGSEXPERT.BE wordt bevestigd. In geval de opdracht wordt
geannuleerd is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de totale waarde van
de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de klant.

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle facturen per overschrijving of
contant betaalbaar binnen de week op de maatschappelijke zetel van ONTSTOPPINGSEXPERT.BE.
Elke factuur dient in elk geval rechtstreeks aan ONTSTOPPINGSEXPERT.BE te worden betaald. Voor
de betaling van een factuur kan een klant in geen geval doorverwijzen naar een
verzekeringsmaatschappij. Klanten worden verzocht steeds de datum en het nummer van de
factuur te vermelden.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van
rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12 % intrest per
jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 125 euro, en worden tevens eventueel
andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

In geval van betalingsachterstand of wanbetaling, zelfs gedeeltelijk, zal er een aanmaning worden
verstuurd voor de aan ONTSTOPPINGSEXPERT.BE verschuldigde bedragen waarvan de
vervaldatum verstreken is. Elke aanmaning zal aan de klant gefactureerd worden op basis van de
geldende tarieven.

Bij invordering van onbetaalde facturen zijn alle invorderingskosten voor rekening van de klant,
zowel minnelijk, van rechtswege of buitengerechtelijk (zoals onderzoekskosten,
ingebrekestellingen, aanmaningen …), onverminderd het recht van ONTSTOPPINGSEXPERT.BE om
een schadevergoeding te eisen en andere stappen te nemen, waaronder ook gerechtelijke
procedures, die nodig zijn om zijn belangen te vrijwaren.
Elke factuur wordt geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de week na ontvangst middels
een aangetekend schrijven wordt betwist.

7. Wanneer de klant de contractuele verplichtingen niet nakomt, houdt ONTSTOPPINGSEXPERT.BE
het recht voor om, zonder ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op
schadevergoeding.

8. VAN WESEMAEL BV verbindt zich er toe om het beste materiaal en gekwalificeerd personeel in te zetten,
en waakt over de goede werking van de technieken. Een correct
eindresultaat kan echter nooit gegarandeerd worden. De kwaliteit en duurzaamheid van
ontstoppingsdiensten zal steeds afhangen van de complexiteit van de situatie ter plaatse en/of
mogelijk onbekende of externe factoren. Een eindresultaat kan dus niet worden gegarandeerd.

ONTSTOPPINGSEXPERT.BE is in geen geval aansprakelijk voor alle mogelijk schade die, rechtstreeks
of onrechtstreeks, het gevolg is van het uitvoeren van ontstoppingsdiensten. In elk geval is het
bedrag van de schadevergoeding waartoe ONTSTOPPINGSEXPERT.BE kan worden aangesproken
steeds beperkt tot de waarde van het met de klant/opdrachtgever afgesloten contract.

9. De ontstoppingsdienst omvat de ontstopping en het onderhoud van afvoerbuizen, rioleringen en
sanitaire installaties en de reiniging van regenputten te reinigen. Met gespecialiseerde
apparatuur wordt de verstopping in een hoofdriool of in een binnenrioleringsnetwerk snel
gelokaliseerd en deskundig verwijderd. De werken worden uitgevoerd met inachtneming van alle
wettelijke milieunormen.
Wanneer bij camera-inspectie van rioleringen en leidingen een ontstoppingsprobleem (zoals een
breuk of (bouw)afval in de afvoerleiding, standleiding of hoofdriool, wortelgroei, een bouwen/of
constructiefout) wordt vastgesteld zal ONTSTOPPINGSEXPERT.BE steeds aanbevelingen
meegeven hoe dit probleem kan worden verholpen. De aansprakelijkheid van
ONTSTOPPINGSEXPERT.BE is uitgesloten wanneer de klant hieraan niet binnen een redelijk
termijn gevolg geeft en op een later tijdstip beweert rechtstreekse en materiële schade te hebben
ondervonden door onze ontstoppingsdienst.

10. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle verbintenissen middelenverbintenissen.
Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is ONTSTOPPINGSEXPERT.BE slechts
aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar verbintenissen, indien en
voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor
overige fouten is ONTSTOPPINGSEXPERT.BE niet aansprakelijk.

Ingeval ONTSTOPPINGSEXPERT.BE aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is haar
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans
tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
ONTSTOPPINGSEXPERT.BE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

ONTSTOPPINGSEXPERT.BE is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet
uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van ONTSTOPPINGSEXPERT.BE opgeschort en is
zij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant
noch op enige andere wijze aansprakelijk.

11. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de
nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er
toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de
oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

12. De persoonsgegevens van de klanten opdrachtgevers worden door ONTSTOPPINGSEXPERT.BE
verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de
boekhouding.

De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door ONTSTOPPINGSEXPERT.BE verwerkt in
het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding
De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen,
via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan ONTSTOPPINGSEXPERT.BE.

Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij
de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de
manier waarop ONTSTOPPINGSEXPERT.BE persoonsgegevens verwerkt vindt u op
ONTSTOPPINGSEXPERT.BE in ons algemeen beleid hieromtrent

13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die hun
oorsprong hebben in de overeenkomst tussen ONTSTOPPINGSEXPERT.BE en de klant zijn de
rechtbanken te Gent exclusief bevoegd.