ALGEMENE VOORWAARDEN ONTSTOPPINGSEXPERT

ALGEMENE VOORWAARDEN ONTSTOPPINGSEXPERT

1. Een bestelling gebeurt door de bevestiging van een offerte of bestelbon (inclusief de algemene
voorwaarden). Deze bevestiging gebeurt schriftelijk (via mail) of mondeling (via de telefoon).
Door deze bestelling aanvaardt de klant zonder meer de toepassing van onderhavige algemene
voorwaarden, met uitsluiting van elke andere bepaling wij ons niet uitdrukkelijk akkoord hebben
verklaard.

2. De diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. Wij verbinden
ons ertoe steeds naar best vermogen te handelen bij de uitvoering van onze prestaties.
De klant kan er op toezien dat de diensten conform de afspraken worden geleverd. In overleg
met de cliënt wordt de situatie onderzocht en bekeken wat de cliënt er zelf in kan doen en/of
heeft ondernomen. De cliënt krijgt advies over het zetten van vervolgstappen. Dit advies wordt
door ons opgenomen in een verslag.

3. Uitvoeringsdata worden slechts bij benadering wordt opgegeven. Het overschrijden van de
opgegeven uitvoeringsdata kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of
zware fout in hoofde van ons, de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. Het
uitstel kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding in
hoofde van de klant.

4. Wij geen lekdetectie uitvoeren als:
• de situatie ter plaatse onvoldoende veilig is;
• de plaats waar zich het lek voordoet niet op een normale manier toegankelijk is;
• de ruimte waar de gespecialiseerde apparatuur dient te worden gebruikt abnormaal vuil of
slecht onderhouden is waardoor er een risico bestaat dat de apparatuur bij normaal gebruik
beschadigd raakt;
• onze vakmannen de toegang ontzegd wordt tot bepaalde ruimtes noodzakelijk om een
professionele lekdetectie uit te voeren.

5. Voor het ter plaatse komen om een lekdetectie en/of ontstopping uit te voeren rekenen wij in elk
geval, ook wanneer de dienst niet langer meer is gevraagd of de diensten om één van de redenen
die opgesomd staan in artikel 5 niet kunnen worden uitgevoerd, een forfaitaire kost ten belope
van het standaardtarief van de gevraagde dienst. Van zodra wij ons conform de afspraak ter
plaatse hebben begeven zijn wij dus gerechtigd om hiervoor een factuur uit te schrijven.

6. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de klant wordt gevraagd,
uiterlijk binnen één werkdag na de bestelling, en voor zover zij schriftelijk door ons wordt
bevestigd. In geval van annulatie is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van
de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de klant .

7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar binnen de
maand na factuurdatum op de zetel van BV WESEMAEL. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling
van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal
te betalen prijs verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een
minimum van 125 euro, en worden tevens eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk
opeisbaar.
Onze factuur dient in elk geval rechtstreeks aan ons te worden betaald. Voor de betaling van onze
factuur kan een klant in geen geval doorverwijzen naar een verzekeringsmaatschappij.

8. Wanneer de klant de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om,
zonder ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

9. De lekdetectie-service bestaat erin dat door middel van gespecialiseerde technieken de
aanwezigheid en eventueel de locatie van waterlekken of andere vochtoorzaken te onderzoeken.
Onze dienstverlening bestaat in het toepassen van een aantal gespecialiseerde technieken met
gespecialiseerde apparatuur waarmee de aan- of afwezigheid, de oorzaak en locatie van lekken
kan worden aangetoond.
Wij waken over de goede werking van de technieken. Een correct eindresultaat kan echter nooit
gegarandeerd worden. De juistheid van het meet- of observatieresultaat van een lekdetectie of
ontstopping zal steeds afhangen van de onderzoeksinstrumenten (die jaarlijks worden geijkt), de
complexiteit van de situatie ter plaatse en/of mogelijk onbekende of externe factoren. Aldus
kunnen wij geen eindresultaat garanderen. Wij verbinden er ons echter toe om het beste materiaal
en gekwalificeerd personeel in te zetten.
Indien de lekdetectie door ons onjuist blijkt te zijn, dan is de klant ertoe gehouden ons onmiddellijk
na het vaststellen ervan opnieuw te contacteren en ons in de gelegenheid te stellen de detectie in
gelijkaardige omstandigheden nogmaals uit te voeren. Onze aansprakelijkheid is uitgesloten
wanneer de opdrachtgever afbreuk doet aan vermelde verplichting.
Wanneer een gaslekprobleem door ons werd gedetecteerd dient hier onmiddellijk naar gehandeld
te worden. Wij doen steeds nuttige aanbevelingen om aan het probleem te verhelpen. Onze
aansprakelijkheid is uitgesloten wanneer de klant hieraan geen gevolg geeft en op een later tijdstip
beweert rechtstreekse en materiële schade te hebben ondervonden door onze lekdetectieservice.

10. De ontstoppingsdienst omvat de ontstopping en het onderhoud van afvoerbuizen, rioleringen en
sanitaire installaties en de reiniging van regenputten. Met gespecialiseerde apparatuur wordt de
verstopping en een hoofdriool of in een binnenrioleringsnetwerk snel gelokaliseerd en
deskundig verwijderd. De werken worden uitgevoerd met inachtneming van alle wettelijke
milieunormen.
Eventuele klachten over onze ontstoppingsdiensten moeten uiterlijk binnen de 14 werkdagen na
dienstverlening schriftelijk aan ons worden gemeld. Elke klacht na verloop van voormeld termijn
is laattijdig en kan nooit tot onze aansprakelijkheid leiden.
Wanneer wij bij camera-inspectie van rioleringen en leidingen een ontstoppingsprobleem (zoals
een breuk of (bouw)afval in de afvoerleiding, standleiding of hoofdriool, wortelgroei, een bouwen/of constructiefout)
werd vastgesteld zullen wij steeds aanbevelingen geven hoe dit probleem
kan worden verholpen. Onze aansprakelijkheid is uitgesloten wanneer de klant hieraan niet binnen
een redelijk termijn gevolg geeft en op een later tijdstip beweert rechtstreekse en materiële
schade te hebben ondervonden door onze ontstoppingsdienst.

11. Behoudens in het geval van opzettelijke fout, zal onze aansprakelijkheid voor fouten in de
dienstverlening in elk geval beperkt blijven tot de eventuele rechtstreekse en materiële schade.
Onder materiële schade wordt verstaan iedere beschadiging, waardevermindering, vernieling of
verlies van zaken, met uitsluiting dus van alle andere schade, zoals lichamelijke schade, morele
schade, louter geldelijke schade, nutsderving of bedrijfsstilstand.
In elk geval is het bedrag van de schadevergoeding waartoe wij kunnen worden aangesproken
steeds beperkt tot de waarde van het met de klant afgesloten contract.

12. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze verbintenissen middelenverbintenissen.
Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, zijn wij slechts aansprakelijk voor
schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van onze verbintenissen, indien en voor zover die
schade is veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten
zijn wij niet aansprakelijk.
Ingeval wij aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte
van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk
voor directe schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet
uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Ingeval van overmacht worden onze verplichtingen opgeschort en zijn wij van rechtswege bevrijd
en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant noch op enige andere wijze
aansprakelijk.

13. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de
nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er
toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de
oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

14. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die hun
oorsprong hebben in de overeenkomst tussen BV WESEMAEL en de klant zijn de rechtbanken te
Gent exclusief bevoegd.